Настава во природа-Охрид IV


  Денес, на четвртиот ден од нашата настава во природа бевме  во Вевчани и ги посетивме изворите.

 


  Потоа отидовме во градот Струга и го посетивме музејот на Никола Незлобински во кој се наоѓаат препарирани животни. Можеа да се видат инсекти, водоземци, влечуги, птици, цицачи. Во Струга го видовме изливот на реката Дрим. Ги завршивме нашите посети во попладневните часови.
Автор: Јана Спировска V-2
Уредник: Михаела Димчова IX-2


Popular posts from this blog

Мојот живот за време на пандемија

Едно поинакво лето

Училишни спомени

Нашето ново катче

„Тумбуфафа и истражувачите“ - разговор со Андреј Лефтеров

Државен натпревар по географија